skip to Main Content

Integritetspolicy

Grundläggande information
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning och strävar efter att tillämpa industristandarder avseende IT-säkerhet. Vi anser att dataskydd och integritet är viktigt och värnar därför om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Integritetspolicyn beskriver varför vi inhämtar information om dig, vilken typ av information som inhämtas, hur informationen behandlas och hur dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter ser ut.

Vilka personuppgifter inhämtas och när?
När du kontaktar oss samlar vi automatiskt personuppgifter som en naturlig del av genomförandet av elektronisk kommunikation. Exempel på dessa personuppgifter kan vara namn, telefonnummer, e- postadresser och företagsanslutning. När du besöker vår webbplats samlar analys- och loggningstjänster de vanliga uppgifter som din webbläsare ger oss, som exempelvis IP-adresser och val av webbläsare. Vi säkerställer att dina personuppgifter skyddas på ett lämpligt och tillräckligt sätt. Vi säljer inga personuppgifter vidare till tredje part.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen
För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.

Hur länge bevaras personuppgifterna?
Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs, vilket bland annat innebär att dina uppgifter bevaras under den tid som är nödvändigt utifrån; ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning eller så länge som det krävs enligt andra lagar och författningar.

Dina rättigheter
Vi ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att du har rätt att:

  1. När som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Vi upphör då med behandlingen av dina personuppgifter.
  2. Få tillgång till dina behandlade personuppgifter. Det innebär även att du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i digitalt format av dina personuppgifter.
  3. Begära att vi rättar och kompletterar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter utan onödigt dröjsmål.
  4. Få dina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in för eller då du inte längre samtycker till behandlingen. Rätten till avlägsnande av uppgifter gäller inte om det finns annan rättslig grund för behandlingen eller om det annars finns en rättslig skyldighet för oss att behandla personuppgifterna.
  5. Få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för angivet ändamål.
  6. Begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och digitalt format och få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.
  7. Göra invändningar mot behandling för direkt marknadsföring. Skulle en sådan invändning göras får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
  8. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter skicka in ett klagomål till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen. (www.datainspektionen.se)

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Om du har några frågor eller kommentarer kan du kontakta personuppgiftsansvarig:
Namn: Pontus Berger
E-post: pontus.berger@volvocars.com